“ดุสิตโพล”ชี้คนไทยหนักใจ ปัญหาการเมืองแตกแยก

“สวนดุสิตโพล”เผยผลสำรวจประชาชนหนักใจการเมืองแตกแยก เอือมพฤติกรรมนักการเมืองเอื้อประโยชน์ตัวเอง-กลัวเลื่อนเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 ก.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,278 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ค.ที่ผ่านมา

พบว่าประชาชน ร้อยละ 70.50 หนักใจ กับความแตกแยกทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่ เพราะเป็นเรื่องที่แก้ได้ยากรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองได้ ยังมีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และการแข่งขันทางการเมืองสูง และร้อยละ 68.70 พบว่าหนักใจกับพฤติกรรมของนักการเมือง เพราะมักใช้อำนาจทางการเมืองเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง ใช้คำพูดที่รุนแรง ไม่ควบคุมอารมณ์ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วนร้อยละ 66.98 พบว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ของนักการเมืองทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่สร้างสรรค์ ขณะที่ร้อยละ 57.76 กลัวการเลือกตั้งจะล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไป เพราะกระบวนการขั้นตอนต่างๆยังไม่ชัดเจน และร้อยละ 53.68 ไม่เข้าใจเนื้อหากฏหมายลูก และกฎหมายหลายฉบับอาจเสร็จไม่ทันการเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตาม การเมืองไทยที่ประชาชนอยากเห็นวันนี้ ร้อยละ 84.66 ระบุ ความสามัคคีปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ส่วนร้อยละ 71.36 พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 69.25 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกิน ส่วนร้อยละ 64.87 เป็นประชาธิปไตย รับฟังความเห็นประชาชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews